Lao động - Tiền lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật lao động năm 2012  thì: Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện của người sử dụng lao động.

Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng  vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ ( Điểm 10 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2012)

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cáp lương và cac khoản bổ sung khác. Mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định (khoản 1 Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012).

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động (khoản 1 Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012).

Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành (khoản 1 Điều 91 Bộ luật lao động năm 2012).

 

Theo quy định tại Điều 78 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được quy định như sau:

1. Hồ sơ Giấy phéo bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của doanh nghiệp;

b) Giấy phép hoạt dộng xuất khẩu lao động đã được cấp;

c) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tạ khảo 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau:

a) trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 78 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho doanh nghiệp, nếu không đổi Giấy phép phải trả lời vè nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp;

b) Trong thời gian kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho đến khi được đổi Giấy phép mới, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

a) Sau một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực mà doanh nghiệp không nộp đủ hồ sơ đổi Giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 78;

b) Kể từ ngày doanh nghiệp nhận được văn bản thông báo của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về việc không đổi Giấy phép cho doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm viecj ở nước ngoài theo quy địnhtại khoản 3 Điều 78, doanh nghiệp phải thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 11 và khoản 1 Điều 24 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp.

5. Doanh nghiệp đổi giấy phép quy định tại Điều 78 không phải nộp lệ phí.

Theo quy định của Bộ lao động thì quản lý nhà nước về lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Nắm cung cầu và sự biến động cung cầu lao động làm cơ sở quyết định chính sách quốc gia, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, phân bố và sử dụng lao động toàn xã hội.

2. Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn ản pháp luật lao động.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, di dân xây dựng các vùng kinh tế mới, đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

4. Quyết định các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động và các chính sách khác về lao động và xã hôi; về xây dựng mối quan hệ lao dộng trong các doanh nghiệp.

5. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê, thông tin về lao động và thị trường lao động, về mức sống, thu nhập của người lao động.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật loa động và xử lý các vi phạm pháp luật lao động, giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

7. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực lao động.

 

 

* Người lao động có các quyền sau đây:

 - Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt dối xử;

- Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đamt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

- Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tooe chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

- Đình công;

* Người lao động có nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

- Chấp hành kỷ luật lao động, thỏa ước lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

* Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

- Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động thwo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

- Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

- Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

* Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm  của người lao động;

- Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện gnhieem chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Lập sổ quản lý lao động, số lượng và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

- Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quan lý nhà nước về lao động địa phương;

- Thực  hiện các quy định khâc của pháp luật vè lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.