Trợ giúp xã hội thường xuyên

Theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội,  Nghị quyết phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 9 năm 2014 Nghị quyết 74 và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC thì mức chuẩn trợ cấp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 như sau:

1. Đối với trường hợp người  đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc diện hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không có nguồn nuôi dưỡng, đối tượng sống trong cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng mức trợ cấp như quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 270.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với các trường hợp người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không thuộc hộ nghèo thì áp dụng mức chuẩn theo quy định trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 180.000 đồng/người/tháng.

3. Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định mức chuẩn cao hơn các mức trên thì áp dụng theo mức chuẩn quy định của địa phương.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 136/2013/NĐ-CP