Trợ giúp xã hội thường xuyên

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng được xác định bằng cách nhân mức chuẩn trợ giúp xã hội với hệ số tương ứng quy định cụ thể đối với đối tượng. Cụ thể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức trợ cấp hàng tháng cho các nhóm đối tượng được tính như sau:

- Trường hợp là trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, đối tượng thuộc diện hộ nghèo thì áp dụng mức chuẩn trợ giúp là 270.000 đồng/tháng nhân với hệ số trợ cấp xã hội tương ứng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

- Trường hợp không nghèo thì áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội là 180.000 đồng/tháng nhân với hệ số tương ứng quy định tại: Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP hoặc Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Đối với những địa phương quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội khác, thì áp dụng mức của địa phương đó (nhưng không được thấp hơn mức chuẩn).