Người có công

Theo qui định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với các mạng số 04/2012/UBTVQH13 thì “Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng”. Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp thương binh hạng 4/4 thì thân nhân không thuộc diện được Nhà nước mua bảo hiểm y tế./.